Σάββατο, Αυγούστου 24

Η προκηρύξη του Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής... δικαιολογητικά


Από την Ε.Π.Ο. ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις, οι προτεινόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το έντυπο κατάστασης υγείας ποδοσφαιριστών για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, καθώς επίσης το έντυπο δήλωσης συμμετοχής των σωματείων για το Κύπελλο Γ΄ Εθνικής.
Προκήρυξη 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
αφού έλαβε υπόψη :
α) Το Καταστατικό της.
β) Τους Κανονισµούς της
γ) Την από 20.08.2013/ Νο 12 απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της ΕΠΟ.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Το Πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2013 – 2014, το οποίο
θα διεξαχθεί σε έξι (6) Οµίλους.
Άρθρο 1. ∆ιατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήµατος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας διεξάγονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις:
α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το ∆ιεθνές
Συµβούλιο της F.I.F.A.
β) Των Κανονισµών της Ε.Π.Ο.
γ) Των αποφάσεων του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. που ρυθµίζουν ή θα ρυθµίζουν ειδικά
θέµατα, που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
Άρθρο 2. Έννοια Προκήρυξης
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης µεταξύ της
Ε.Π.Ο., ως ∆ιοργανώτριας, και των Σωµατείων που µετέχουν στο Πρωτάθληµα της
Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Άρθρο 3. ∆ήλωση Συµµετοχής / Έναρξη
Με τη ∆ήλωση συµµετοχής, που έχει ήδη περιέλθει στην Ε.Π.Ο., τα Σωµατεία
αποδέχονται, χωρίς επιφυλάξεις, το καταστατικό και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. και
τους όρους της Προκήρυξης και της αντίστοιχης οικονοµικής εγκυκλίου, διαφορετικά
αποκλείονται του Πρωταθλήµατος µε απόφαση της Επιτροπής Γ΄ Εθνικής
Κατηγορίας.
Η ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για τις 22 Σεπτεµβρίου 2013 Άρθρο 4. Ειδικές ∆ιατάξεις.
α. Γήπεδα: Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας διεξάγονται, υποχρεωτικά σε
γήπεδα τα οποία είναι εφοδιασµένα µε την νόµιµη άδεια καταλληλότητας και
διαθέτουν χλοοτάπητα.
∆εν θα ισχύσει καµία εξαίρεση. Σωµατείο που δεν διαθέτει γήπεδο µε χλοοτάπητα
δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθληµα.
Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα Σωµατείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή
µόνιµα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή Γ΄ Εθνικής θα
µπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωµατείο και πληροί τους
όρους της διοργάνωσης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ∆ιοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης
αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούµενη να ειδοποιήσει όλους τους
ενδιαφερόµενους τουλάχιστον 24 ώρες (άρθρο 22 παρ.2 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξή
του. Τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων Σωµατείων για αλλαγή ώρας, ηµέρας και
γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Οµοσπονδία έως και πέντε (5) ηµέρες
πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η αρµόδια Επιτροπή να κρίνει
το βάσιµο ή όχι.
Τα Σωµατεία (µε µέριµνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του
προγράµµατος στα κοινοτικά - δηµοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιµοποιούν,
καθώς και στις οικείες αστυνοµικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
β. Προπονητές: Όλα τα σωµατεία, υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε
προπονητή – προπονητές διπλωµατούχους, U.E.F.A. Β΄ και άνω, οι οποίοι θα
φέρουν την Ειδική Ταυτότητα, που εκδίδει η Ε.Π.Ο., καθώς και το ∆ελτίο
Πιστοποίησης Προπονητή από τις Ε.Π.Σ.
Η σύµβαση αυτή, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., πρέπει να κατατεθεί στην
Επιτροπή Πρωταθλήµατος τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη του
πρωταθλήµατος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τους
κανονισµούς κυρώσεις.
γ. Πρόγραµµα Αγώνων: Θα προκύψει µετά τη δηµόσια κλήρωση, που θα γίνει σε
ηµεροµηνία και τόπο που θα γνωστοποιηθεί στα σωµατεία µε νεώτερο έγγραφό µας.
δ. Ποδοσφαιριστές: Απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα
δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιµοποίηση έως τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές οµάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιµοποίηση έως δύο (2)
ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το πρωτάθληµα της
περιόδου 2013-2014 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από
01.01.1980
ε. Οµάδες Υποδοµής: Όλα τα Σωµατεία υποχρεούνται να συµµετάσχουν, µε την
ανάλογη οµάδα, στο Πρωτάθληµα Υποδοµών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν.
Το Σωµατείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος της Γ΄ Εθνικής
κατηγορίας , να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. (υπόψη της Επιτροπής Γ΄ Εθνικής) αντίγραφο
της ∆ήλωσης Συµµετοχής στο ως άνω πρωτάθληµα.
Σε περίπτωση που δεν συµµετάσχει πλήρως, ενώ έχει δηλώσει συµµετοχή, στα
πρωταθλήµατα υποδοµής της Ε.Π.Σ. απαγορεύεται η συµµετοχή του, µε όλες τις
προβλεπόµενες κυρώσεις, στους αγώνες πρωταθλήµατος της Γ΄ Εθνικής, έως την
συµµόρφωσή του µε την παραπάνω υποχρέωσή του.
Η Επιτροπή Γ΄ Εθνικής έχει το δικαίωµα να ζητεί, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο,
επίσηµη ενηµέρωση από τις Ε.Π.Σ. για το θέµα.
στ. Ιατρός: Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την
υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του µε οποιοδήποτε επίσηµο αποδεικτικό
στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).
ζ. Έπαθλα πρωταθλήµατος: Στην πρωταθλήτρια οµάδα κάθε οµίλου θα
απονεµηθεί κύπελλο και µετάλλια για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της. Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών ∆ιαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρµογή των
κανονισµών και της προκήρυξης και αφορούν στις οµάδες που µετέχουν στους
αγώνες του πρωταθλήµατος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και κάθε πρόσωπο που
συνδέεται µε αυτές µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται µόνο από τα
αρµόδια θεσµοθετηµένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συµµετοχής στο πρωτάθληµα και την αποδοχή της παρούσας οι
οµάδες συµφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια δικαιοδοτικά
όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόµενα από τους κανονισµούς,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσµευση αποκλείει τη δυνατότητα των οµάδων να προσφύγουν, σε κάθε
περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, µε οποιαδήποτε
διαδικασία, περιλαµβανοµένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ.
ΚΠολ∆. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 , τότε,
µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια οµάδα θα αποβάλλεται από το
πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και θα της απαγορεύεται η συµµετοχή σε
οποιαδήποτε πρωτάθληµα για πέντε (5) ηµερολογιακά έτη
Άρθρο 6. Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα
Η Ε.Π.Ο., ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης του πρωταθλήµατος,
επιφυλάσσεται παντός δικαιώµατός της σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αγώνων
Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), αναφορικά µε την εµπορική και ραδιοτηλεοπτική
εκµετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώµατος ήχου,
εικόνας και περιεχοµένου των αγώνων.
Άρθρο 7. Προβιβασµός – Υποβιβασµός
Περίοδος 2013 / 2014
Γ΄ Εθνική
Μετά την οριστική βαθµολογική κατάταξη των οµάδων θα προβιβαστούν στη Football
League έξι (6) οµάδες (η πρωταθλήτρια οµάδα κάθε Οµίλου), θα υποβιβαστούν στα
πρωταθλήµατα ευθύνης των Ε.Π.Σ. σαράντα έξι (46) οµάδες και θα παραµείνουν
στην κατηγορία πενήντα (50) οµάδες.
Οι προβιβαζόµενες οµάδες θα καταθέσουν υποχρεωτικώς φάκελο στην αρµόδια
επιτροπή αδειοδότησης της ΕΠΟ, που θα εγγυάται τα απαιτούµενα κριτήρια της
αδειοδότησης για τη συµµετοχή στη Β΄ Εθνική κατηγορία και την δυνατότητα του
σωµατείου να συγκροτήσει και να λειτουργήσει ως ΠΑΕ.
Ο υποβιβασµός των οµάδων στα πρωταθλήµατα ευθύνης των ΕΠΣ ( 46 οµάδες) θα
γίνει ως ακολούθως: Από τους τρεις οµίλους των δεκαέξι (16) οµάδων και τον ένα
των δεκαπέντε (15) οµάδων, που θα προκύψει από κλήρωση, θα υποβιβαστούν
οχτώ (8) οµάδες. Από τους δύο άλλους οµίλους των δεκαπέντε (15) οµάδων θα
υποβιβαστούν εφτά (7) οµάδες.
Προβιβασµός από Ε.Π.Σ. ( για περίοδο 2014 / 2015)
Οι πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες οµάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3)
δευτεραθλήτριες οµάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56)
οµάδες, θα πάρουν µέρος στους αγώνες κατάταξης για τον προβιβασµό στη Γ΄
Εθνική Κατηγορία.
Θα συγκροτηθούν δεκατέσσερις (14) όµιλοι των τεσσάρων (4) οµάδων έκαστος. Οι
οµάδες θα αγωνιστούν σε διπλούς (εντός – εκτός έδρας) αγώνες.
Η πρώτη της τελικής βαθµολογίας οµάδα κάθε Οµίλου, συνολικά δεκατέσσερις (14)
οµάδες, θα προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
Συνολικά η Γ΄ Εθνική Κατηγορία της περιόδου 2014 / 2015 θα απαρτίζεται από
εξήντα τέσσερις (64) οµάδες, κατανεµηµένες σε τέσσερις (4) Οµίλους των δεκαέξι
(16) οµάδων έκαστος. Άρθρο 8. Καταρτισµός Οµίλων
Οι όµιλοι του πρωταθλήµατος θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό
είναι εφικτό. Αν ο αριθµός των οµάδων µιας Ένωσης είναι µεγαλύτερος από τέσσερις
αυτές θα κατανεµηθούν, µε κλήρωση, σε περισσότερους του ενός οµίλους.
Οι όµιλοι 5ος και 6ος θα συγκροτηθούν από τις οµάδες των Ε.Π.Σ. της Κρήτης, των
Κυκλάδων και της Αττικής ως εξής: Οι οµάδες των ΕΠΣ της Κρήτης (Χανίων,
Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Λασιθίου) θα κατανεµηθούν, κατόπιν κλήρωσης, ανά τέσσερις
σε κάθε όµιλο. Οι οµάδες της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, µε την ίδια ως άνω διαδικασία, θα
κατανεµηθούν ανά µια σε κάθε όµιλο. Οι οµάδες των ΕΠΣ της Αττικής ( Αθήνα,
Πειραιάς, ΕΠΣ∆Α, ΕΠΣΑΝΑ) θα κατανεµηθούν, επίσης, µετά από ενιαία κλήρωση,
στους δύο οµίλους.
Άρθρο 9: Τελικές διατάξεις
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισµών
της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέµα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την
παρούσα θα αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της Οµοσπονδίας στα πλαίσια του
Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.
Η οικονοµική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. της
Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και
συµπληρώνουν.
Για την Ε.Π.Ο.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ αφού έλαβε υπ΄ όψη της :
1. Το καταστατικό της
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων όπως αυτές ισχύουν
κατά την έναρξη του παρόντος Πρωταθλήµατος Κυπέλλου
3. Την από 02.08.2013 (∆.Σ. Νο 13) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΟ
και την από 20.08.2013 απόφαση της Ε.Γ. της Ε.Π.Ο.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
την διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας -
περιόδου 2013-2014.
Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί σύµβαση µεταξύ της Ε.Π.Ο. ως διοργανώτριας
αρχής και των οµάδων που µετέχουν στη διοργάνωση.
Άρθρο 1: Συµµετοχή Οµάδων
Στους αγώνες Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας συµµετέχουν
υποχρεωτικά οι οµάδες Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας .
Οι παραπάνω οµάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν µέχρι την 28.08.2013
και ώρα 14.00΄ στην ΕΠΟ ∆ήλωση Συµµετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ και πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο που
καθορίσθηκε στα τριακόσια (300) ευρώ.
Άρθρο 2:
Σύστηµα διεξαγωγής αγώνων
Οι αγώνες Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας θα ολοκληρωθούν σε τρεις (3) φάσεις
συν τον Τελικό Αγώνα.
Για την 1η φάση θα διεξαχθεί µία κλήρωση. Για την 2η
έως και την 3η φάση θα
διεξαχθεί µία κλήρωση.
Η κλήρωση της 1ης φάσης (για τους αγώνες της 1ης , 2ης, 3ης και 4ης αγωνιστικής) θα
διεξαχθεί ξεχωριστά για κάθε όµιλο, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί για το
Πρωτάθληµα Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε το
σύστηµα απλών συναντήσεων αποκλεισµού στην έδρα της οµάδας που κληρώνεται
γηπεδούχος.
1
η φάση
1
η
αγωνιστική
Οι όµιλοι των δεκαέξι (16) οµάδων θα συγκροτήσουν οχτώ (8) ζευγάρια και θα
διεξαχθούν οχτώ (8) απλοί αγώνες Οι οχτώ (8) νικήτριες οµάδες θα προκριθούν στην
επόµενη φάση. 2
Οι όµιλοι των δεκαπέντε (15) οµάδων θα συγκροτήσουν εφτά (7) ζευγάρια, ενώ µία
(1) οµάδα θα εξαιρεθεί. Θα διεξαχθούν εφτά (7) απλοί αγώνες Οι εφτά (7) νικήτριες
οµάδες κάθε οµίλου και η οµάδα που εξαιρέθηκε θα προκριθούν στην επόµενη
αγωνιστική
Από όλους τους οµίλους σύνολο σαράντα οχτώ (48) οµάδες ( οχτώ (8) οµάδες ανά
όµιλο) θα προκριθούν στην επόµενη αγωνιστική
2
η
αγωνιστική
θα λάβουν µέρος οι οχτώ (8) οµάδες κάθε οµίλου ξεχωριστά.
Κάθε όµιλος θα συγκροτήσει τέσσερα (4) ζευγάρια και θα διεξαχθούν τέσσερις (4)
απλοί αγώνες Οι τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες κάθε οµίλου θα προκριθούν στην
επόµενη αγωνιστική.
Από όλους τους οµίλους σύνολο είκοσι τέσσερις (24) οµάδες (4 οµάδες ανά όµιλο)
θα προκριθούν στην επόµενη αγωνιστική
3
η
αγωνιστική
θα λάβουν µέρος οι τέσσερις (4) οµάδες κάθε οµίλου ξεχωριστά.
Κάθε όµιλος θα συγκροτήσει δύο (2) ζευγάρια και θα διεξαχθούν δύο (2) απλοί
αγώνες Οι δύο (2) νικήτριες οµάδες κάθε οµίλου θα προκριθούν στην επόµενη
αγωνιστική
Από όλους τους οµίλους σύνολο 12 οµάδες (2 οµάδες κατά όµιλο) θα προκριθούν
στην επόµενη αγωνιστική
4
η
αγωνιστική
θα λάβουν µέρος οι δύο (2) οµάδες κάθε οµίλου ξεχωριστά.
Σε κάθε όµιλο θα διεξαχθεί ένας (1) απλός αγώνας που θα είναι και Τελικός Αγώνας
του οµίλου και θα αναδεικνύει την Κυπελλούχο Οµάδα του Οµίλου.
Οι έξι (6) νικήτριες οµάδες θα προκριθούν στην επόµενη αγωνιστική
2
η φάση (Προηµιτελικοί αγώνες)
Θα λάβουν µέρος οι έξι (6) κυπελλούχοι των οµίλων και δύο (2) -µετά από κλήρωση-
από τους έξι (6) φιναλίστ των τελικών αγώνων των οµίλων. Σύνολο οχτώ (8) οµάδες.
Θα διεξαχθούν τέσσερις (4) µονοί αγώνες στην έδρα της οµάδας που κληρώνεται
γηπεδούχος.
Θα προκριθούν στην επόµενη φάση τέσσερις (4) οµάδες
Στους αγώνες της 1ης και 2ης φάσης σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος
εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου
20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων.
3
η φάση (Ηµιτελικοί αγώνες)
Θα λάβουν µέρος οι τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες που θα προκριθούν από τους
αγώνες της 5ης Φάσης.
Θα διεξαχθούν δύο (2) διπλοί αγώνες. Οι νικητές των δύο (2) ηµιτελικών αγώνων θα
προκριθούν στον Τελικό Αγώνα
Στους αγώνες της 3ης φάσης ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στο γήπεδο της οµάδας
που κληρώνεται πρώτη γηπεδούχος, ο δε δεύτερος στο γήπεδο της αντίπαλης
οµάδας. Κάθε αλλαγή γηπέδου και γηπεδούχου µε συµφωνία των οµάδων
απαγορεύεται.
Στους αγώνες της 3ης φάσης (διπλών συναντήσεων) του Κυπέλλου αν από τα
αποτελέσµατα και των δύο αγώνων δεν προκύπτει η οµάδα που προκρίνεται τότε
στον επαναληπτικό αγώνα εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την
διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων. 3
Τελικός αγώνας / Έπαθλα
Στον Τελικό Αγώνα θα λάβουν µέρος οι δύο (2) νικήτριες οµάδες που θα προκριθούν
από τους αγώνες της 6ης Φάσης.
Θα διεξαχθεί ένας (1) αγώνας, σε ουδέτερη έδρα που θα ορίσει η Επιτροπή
Κυπέλλου έως το τέλος Ιανουαρίου 2014, από τον οποίο θα αναδειχθεί η
Πρωταθλήτρια οµάδα του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2013-2014.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην Κανονική διάρκεια του αγώνα ο
νικητής αναδεικνύεται µε την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του
παρόντος Κανονισµού.
Το Κύπελλο Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας απονέµεται στη νικήτρια οµάδα
του τελικού µαζί µε τα 30 µετάλλια αµέσως µετά τη λήξη του.
Στην οµάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέµονται 30 µετάλλια.
Στον διαιτητή και στους επόπτες γραµµών απονέµεται από µία (1) πλακέτα .
Άρθρο 3 : Γενικές ∆ιατάξεις
Πρόγραµµα / Ηµεροµηνία έναρξης αγώνων
Ως ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η Κυριακή 15-9-2013
Το πρόγραµµα των αγώνων ορίζεται από την Επιτροπή Κυπέλλου της ΕΠΟ.
Η κοινοποίηση του προτεινοµένου προγράµµατος των αγώνων θα γίνει έως
08.09.2013.
Συµµετοχή ποδοσφαιριστών
Ισχύει ότι προβλέπεται για το Πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
περιόδου 2013-2014.
Super Cup
H Κυπελλούχος οµάδα του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα
αγωνισθεί σε αγώνα Super Cup µε την Κυπελλούχο οµάδα του Κυπέλλου
Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, για την ανάδειξη του Κυπελλούχου του
Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου περιόδου 2013 /2014.
Η ηµεροµηνία διεξαγωγής και ο τόπος θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή
Κυπέλλου έως το τέλος Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 4: Οικονοµικά θέµατα / Εγκύκλιος
Τα έξοδα µετακίνησης των οµάδων βαρύνουν τις ίδιες .
Τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων βαρύνουν τις γηπεδούχες οµάδες.
Οι γηπεδούχες οµάδες υποχρεούνται για την εξόφληση του εξοδολογίου του
Παρατηρητή Αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα (ο Παρατηρητής θα παραδίδει το
εξοδολόγιο πριν από τον αγώνα στον ∆ιαιτητή και αυτός στον εκπρόσωπο της
γηπεδούχου οµάδας για την εξόφλησή του).
Η οικονοµική οργάνωση - διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Γ΄
Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα ρυθµίζονται από την οικονοµική εγκύκλιο της
Ε.Π.Ο., που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και οι διατάξεις της
συµπληρώνουν την προκήρυξη.
Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών ∆ιαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρµογή των
κανονισµών και της προκήρυξης και αφορούν στις οµάδες που µετέχουν στους
αγώνες του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και κάθε πρόσωπο που συνδέεται4
µε αυτές µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται µόνο από τα αρµόδια
θεσµοθετηµένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συµµετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι οµάδες
συµφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα
για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόµενα από τους κανονισµούς, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσµευση αποκλείει τη δυνατότητα των οµάδων να προσφύγουν, σε κάθε
περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, µε οποιαδήποτε
διαδικασία, περιλαµβανοµένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ.
ΚΠολ∆. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 , τότε,
µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια οµάδα θα αποβάλλεται από το Κύπελλο
της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, θα της επιβάλλονται οι ποινές των Κανονισµών και θα της
απαγορεύεται η συµµετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθληµα για πέντε (5) ηµερολογιακά
έτη
Άρθρο 6: Ραδιο / τηλεοπτικά δικαιώµατα
Η Ε.Π.Ο. κατέχει τα αποκλειστικά εµπορικά δικαιώµατα, τα δικαιώµατα ραδιο /
τηλεοπτικής κάλυψης και αυτά της τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων στα
γήπεδα τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Άρθρο 7: Τελική ∆ιάταξη
Με την αποδοχή της Προκήρυξης τα Σωµατεία και τα φυσικά πρόσωπα
(ποδοσφαιριστές, παράγοντες κ.λ.π.) αποδέχονται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό
και τους Κανονισµούς της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθληµα.
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και την Οικονοµική
εγκύκλιο και τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ Ερασιτεχνών (Κύπελλο Ερασιτεχνών) που
ισχύουν ανάλογα θα αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του
καταστατικού και του ορθού και δίκαιου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Προτεινόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής
ΑΓ. ΗΜΕΡΟΜΗΝ. ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΥΡΟΣ
1η 22-09-2013 Κυριακή 16:30 Α
2η 29-09-2013    >>       16:30 Α
3η 06-10-2013    >>       16:00 Α
4η 20-10-2013    >>       16:00 Α
5η 27-10-2013    >>       16:00 Α
6η 03-11-2013    >>       15:00 Α
7η 10-11-2013    >>       15:00 Α
8η 24-11-2013    >>       15:00 Α
9η 01-12-2013    >>       15:00 Α
10η 08-12-2013  >>       15:00 Α
11η 22-12-2013  >>       15:00 Α
12η 05-01-2014  >>       15:00 Α
13η 12-01-2014  >>       15:00 Α
14η 19-01-2014  >>       15:00 Α
15η 26-01-2014  >>       15:00 Α
16η 02-02-2014  >>       15:00 Β
17η 09-02-2014  >>       15:00 Β
18η 16-02-2014  >>       15:00 Β
19η 01-03-2014 Σάββατο15:00 Β
20η 09-03-2014 Κυριακή 15:00 Β
21η 16-03-2014     >>     15:00 Β
22η 23-03-2014     >>     16:00 Β
23η 30-03-2014     >>     16:00 Β
24η 06-04-2014     >>     16:00 Β
25η 13-04-2014     >>     17:00 Β
26η 27-04-2014    >>      17:00 Β
27η 04-05-2014    >>      17:00 Β
28η 11-05-2014    >>      17:00 Β
29η 18-05-2014    >>      17:00 Β
30η 25-05-2014    >>      17:00 Β
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
περιόδου 2013-2014
1η ΦΑΣΗ: (ανά όµιλο)
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-09-2013
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13-10-2013
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17-11-2013
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-12-2013
2η ΦΑΣΗ:
1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29-12-2013
3η ΦΑΣΗ:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22-01-2014
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23-02-2014
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Έως το τέλος Ιανουαρίου 2014 θα ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής

Κυπέλλου για την ηµεροµηνία και την έδρα διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2013 - 2014
1. Το ένα αντίγραφο της ∆ήλωσης Συµµετοχής υπογεγραµµένο και
σφραγισµένο µε συµπληρωµένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά.
2. Βεβαίωση µη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο. (έως 23.08.13).
3. Βεβαίωση µη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει. (έως 23.08.13).
4. Απόδειξη του παραβόλου συµµετοχής 500 ευρώ (άρθρο 4 της Προκήρυξης).
5. Σύµβαση εργασίας του Προπονητή -Προπονητών µε το Σωµατείο θεωρηµένο
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., επικυρωµένο αντίγραφο του αναγνωρισµένου ∆ιπλώµατος
U.E.F.A/Ε.Π.Ο. του Προπονητή, καθώς και φωτοτυπία του ∆ελτίου Πιστοποίησης
προπονητή από τις Ε.Π.Σ. (έως 12.09.13).
6. Παραχωρητήριο γηπέδου.
7. Άδεια λειτουργίας – καταλληλότητα γηπέδου. (έως 28.08.13).
8. Αντίγραφο της ∆ήλωσης Συµµετοχής των τµηµάτων Υποδοµών, η υπεύθυνη
δήλωση, ότι η Οµάδας σας θα συµµετέχει στα Πρωταθλήµατα Υποδοµής της οικείας
Ε.Π.Σ. (έως 28.08.13).
9. Καταστάσεις Υγείας:
Την µία από τις δύο πρωτότυπες Καταστάσεις Υγείας µε courier υποχρεωτικά.
∆εκτό θα γίνεται το νέο έντυπο (µιας σελίδας) που έχουµε αποστείλει, θα ισχύει και
για το Κύπελλο των Σωµατείων της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
(Τελευταία ηµέρα αποστολής 06/9/2013).
10. Βεβαίωση χορηγών:
Το κάθε σωµατείο οφείλει να υποβάλλει αίτηµα για την έγκριση οποιουδήποτε
χορηγού στην Επιτροπή Πρωταθλήµατος και µόνο αν λάβει την απαραίτητη
βεβαίωση θα µπορεί να χρησιµοποιεί την διαφήµιση.(Άρθρο 14 παρ. 2 δ του Κ.Α.Π.
Ερασιτεχνών). (έως 10.09.13 αρχικά, εκτός εάν προκύψει αργότερα νέος
χορηγός).
11. Σύνθεση ∆.Σ. των Σωµατείων:
Το κάθε Σωµατείο οφείλει να µας στείλει εγγράφως την σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου. (έως 28.08.13).
Όσα Σωµατεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις
προθεσµίες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν θα συµπεριληφθούν στην
κλήρωση η δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το Πρωταθλήµατος της Γ΄
Εθνικής περιόδου 2013 – 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου