Κυριακή, Μαΐου 25

Γενικές Συνελεύσεις ΕΠΣΚΙ (Τακτική και Ειδική)ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25-5-2014 και ώρα 18:30’ στα Γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α) Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με το Καταστατικό(άρθρο 36 παρ.1γ), της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
γ) Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
δ) Συζήτηση για την πρόταση της Ε.Π.Ο. για νέο Καταστατικό
ε) Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού 2013.
στ) Έκθεση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2014.
ζ) Συζήτηση και έγκριση προτάσεων που θα υποβληθούν από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και τα σωματεία
η) Άλλα θέματα
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή ΔΕΥΤΕΡΑ 26-5-2014 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. 
Η Γενική Συνέλευση λόγω της μη κατάθεσης του απαιτούμενου αριθμού εξουσιοδοτήσεων των σωματείων για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΚΙ, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/5/2014 χωρίς άλλη ειδοποίηση και ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων σωματείων, όπως ορίζει το Καταστατικό της ΕΠΣΚΙ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ.Κ.Ι.
            Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΣΚΙ, καθώς και τα άρθρα του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και την από 19-5-2014 απόφαση του Δ.Σ./ ΕΠΣΚΙ και τέλος το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τους ισχύοντες κανονισμούς,
ΣΥΓΚΑΛΕΙ
Ειδική Γενική Συνέλευση των σωματείων –μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. την Δευτέρα 9/6/2014 και με ώρα έναρξης 18:00’ στα Γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., Αγ. Γεωργίου 1, στο Αργοστόλι, με σκοπό την εκλογή των Οργάνων Διοίκησής της, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα κατωτέρω:
1.   Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της ΓΣ
2.   Εκλογή δυο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής
3.   Αρχαιρεσίες για την εκλογή εννέα (9) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΚΙ
4.   Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών (3) τακτικών και  αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΚΙ.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή  Τρίτη 10/6/2014 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου