Παρασκευή, Ιουνίου 20

Ε.Π.Ο.:Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Αθήνα, Πάρκο Γουδή) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει την ανάλογη τεχνοοικονομική υποδομή, να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την προμήθεια  του παρακάτω αριθμού σημάτων, που θα τοποθετηθούν στις φανέλες των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών αγώνων ποδοσφαίρου κατά την αγωνιστική περίοδο  2014 - 2015, ήτοι:
Super League: 50 σήματα για διαιτητές και 80 σήματα για βοηθούς 
Football League: 130 σήματα για διαιτητές και 260 σήματα για βοηθούς 
Γ΄ Εθνική: 284 σήματα για διαιτητές και 334 σήματα για βοηθούς 
Δ΄ Εθνική: 254 σήματα για διαιτητές
Τοπικό Πρωτάθλημα: 7.000 σήματα για διαιτητές ΕΠΣ  
Τα σήματα είναι υφασμάτινα, σε σχήμα U  διαστάσεων 8  Χ 10,5 εκατοστών, εντός του οποίου είναι κεντημένες,  με συνεχή και αδιάκοπη ραφή, οι λέξεις ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Ή ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ, ΕΠΟ, 2014 - 2015  και το εμπορικό σήμα της Ε.Π.Ο. ήτοι ένα στρογγυλό σχήμα ακτίνας 2,2 εκατοστών, που δείχνει μια μπάλα ποδοσφαίρου στο μέσον της οποίας υπάρχει  ο χάρτης της Ελλάδος.
Τα σήματα θα παραχθούν σε πέντε (5) διαφορετικά  χρώματα, ένα χρώμα για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Το σύνολο των άνω σημάτων ο ανάδοχος οφείλει να το παραδώσει στην Ε.Π.Ο. το αργότερο μέχρι 25 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή.
Δείγματα των σημάτων αυτών, της προηγουμένης αγωνιστικής περιόδου, δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Ε.Π.Ο.
1. Οι προσφορές θα είναι κλειστές, θα κατατεθούν με σφραγισμένο φάκελο στην Ε.Π.Ο. μέχρι την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.  και θα συνοδεύονται  επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς, από Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου προς το 10%  της συνολικής προσφοράς του συμμετέχοντος. Η εγγυητική επιστολή θα φέρει ημερομηνία λήξεως την 10.7.2014 και θα καταπίπτει υπέρ της Ε.Π.Ο. στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σχετική σύμβαση και να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
«Η προσφορά οφείλει να αναγράφει ότι τα σήματα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα δείγματα που χορήγησε η Ε.Π.Ο.  και έχει στα χέρια του ο προσφέρων  και  θα  είναι της  ίδιας ακριβώς ποιότητας».
2. Συμμετοχές ενδιαφερομένων, που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ή χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα απορρίπτονται από την Ε.Π.Ο., χωρίς να εξετασθούν.
3. Κατά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, δεν επιτρέπεται η παρουσία των συμμετεχόντων ή αντιπροσώπων των.   
Η Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα, εάν και εφόσον προκύψει περαιτέρω ανάγκη, να καλέσει τους συμμετέχοντες είτε μεμονωμένα είτε καθ ομάδες, για την παροχή διευκρινήσεων επί των προσφορών των.
4. Η Ε.Π.Ο. δεν είναι υποχρεωμένη στην ανάδειξη αναδόχου, εφόσον οι προτάσεις – προσφορές  κριθούν ανεπαρκείς, μη συμφέρουσες κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία ευθύνη βαρύνει την Ε.Π.Ο. έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων κατά τις διατάξεις του Α.Κ. (περί διαπραγματεύσεων κ.λ.π. ) εξ αιτίας της παρούσης προσκλήσεως και της συνάψεως ή μη της σχετικής συμβάσεως.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα τριών (3) ημερών από της επιλογής του, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή καθυστέρησης πέραν των πέντε (5) ημερών, καταπίπτει υπέρ της Ε.Π.Ο. η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, επιφυλασσομένης  αυτής  για την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας της.
6. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της συμβάσεως, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, ύψους  15% του ποσού της οικονομικής προσφοράς του. Η εγγυητική επιστολή θα φέρει ημερομηνία λήξεως δύο (2) μήνες μετά την προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του έργου.
7. Σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των όρων της καταρτισθησομένης συμβάσεως εκ μέρους του αναδόχου, θα καταπίπτει  εις βάρος του η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως με απλή έγγραφη γνωστοποίηση της Ε.Π.Ο. προς την εγγυήτρια Τράπεζα, πρόσθετα δε ο τελευταίος θα υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας προς την Ε.Π.Ο. ποσού ίσου προς τη συνολική αξία της συμβάσεως, μη αποκλειομένης και πάσης άλλης αξιώσεως της Ε.Π.Ο. για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία από την αιτία αυτή.
8. Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση αλλά και ο ανάδοχος, υποχρεούνται να τηρήσουν  εμπιστευτικές  και να μη γνωστοποιήσουν  σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου επεξεργασίας και υποβολής των προτάσεων τους και κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης οφείλουν  να διασφαλίζουν, σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, την εχεμύθεια των προσώπων που θα εργασθούν ή συμμετάσχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, για την προετοιμασία και υποβολή των φακέλων τους.
9. Η Ε.Π.Ο. κατά την σύνταξη του οριστικού συμφωνητικού, δύναται να προσθέσει και οιουσδήποτε άλλους όρους επιθυμεί προς διασφάλιση των συμφερόντων της.
10. Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της.    
11. Η δημοσίευση της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.-
Αρμόδια υπάλληλος Ε.Π.Ο.  κ. Φωτεινή Ντουντουλάκη – τηλ. 210 9306000 - 9306015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου