Σάββατο, Ιουνίου 2

ΠΙΝ:Κατάθεση δικαιολογητικών από τα Σωματεία

Αποτέλεσμα εικόνας για περιφερειακη ενοτητα κεφαλονιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Αργοστόλι, 01.06.2018
Αρ. Δελτίου:  39                                                  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 2527/99, προκειμένου να ελεγχθούν τα αθλητικά σωματεία (κάθε αθλήματος) που υπάγονται χωρικά στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και προς το σκοπό όπως επικαιροποιηθεί η καταγραφή τους, στο αρχείο της Π.Ι.Ν. και ελέγχονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησεις των αθλητικών εκδηλώσεων, παρακαλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οποιοδήποτε αθλήματος, είτε νέα, είτε παλαιότερα, να καταθέσουν στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα κάτωθι, κατά περίπτωση, στοιχεία, που αφορούν το τρέχον έτος 2018.
ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ11*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο της προσωρινής Διοίκησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο των ιδρυτικών μελών, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του Φορέα και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.   Κατάλογος προσωρινής διοικούσας επιτροπής, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο στην Απόφαση σύστασης.
2.   Καταστατικό του Σωματείου
3.   Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
4.   Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Μητρώο μελών Σωματείου
β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων
Παρατηρήσεις:
Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου  και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2527/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.
Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ12*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του Σωματείου και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.   α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του).
  β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελό του.
2.   Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους, στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό κι απαλλάσσει το Δ.Σ.
Συνημμένη ή εμπεριέχεται, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής με τις υπογραφές των μελών της.
3.   Απολογισμός παρελθόντος έτους.
4.   Προϋπολογισμός νέου έτους (πρέπει να έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία έως 30/9 παρελθόντος έτους).
5.   Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:
α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφάλειας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου)
β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου)
γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση.
Παρατηρήσεις:
Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.
Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ13*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του Φορέα και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.   α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).
β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου.
2.   Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο κι η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
3.   Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:
α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).
β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).
γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του Σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση προς τούτο. (Δίνεται από την Υπηρεσία για υπογραφή ξεχωριστό συμπληρωμένο έντυπο Δήλωσης).
Παρατηρήσεις:
        Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου  και ασκεί εποπτεία, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.
        Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή σχετική βοήθεια, αναφορικά με την πληρότητα των φακέλλων, η συνεργασία της Π.Ι.Ν. είναι δεδομένη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο αρμόδιο Τμήμα Τουρισμού – Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Κεφαλονιάς, στο τηλ.:2671.360.508, Προϊσταμένη – αρμόδια υπάλληλος κ. Ευαγγελία Σαμόλη.
        Αντίγραφα των εντύπων υπάρχουν αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Π.Ι.Ν. στην δ/νση http://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-01-Athl-Swm-Kefalonia.zip.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου