Τετάρτη, Ιουλίου 22

Έγγραφα και δικαιολογητικά Πρωταθλήματος Γ' Εθνικής

EPO - Hellenic Football Federation

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021

1. Δήλωσης Συμμετοχής (πρωτότυπη) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά (έως 31.07.20). Για τις περιπτώσεις των δευτεραθλητών και τριταθλητών, στις προθεσμίες που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή από την προκήρυξη (04 και 07.08.20) αντίστοιχα.
2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο. (έως 31.07.20).
3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει (έως 31.07.20).
4. Απόδειξη του παραβόλου συμμετοχής 500 € (άρθρο 3 της Προκήρυξης) (έως 31.07.20).
5. Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλα τα σωματεία Γ΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να απασχολούν πρώτο Προπονητή. Επίσης είναι υποχρεωμένα να απασχολούν ως Προπονητή κάτοχο Διπλώματος σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ταυτότητα τριετίας σε ισχύ και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του Προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρων δικαιολογητικών στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. (έως 31.08.20).
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
6. Παραχωρητήριο γηπέδου (έως 31.07.20).
Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά στο Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.
7. Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμετοχής των τμημάτων Υποδομών, η υπεύθυνη δήλωση, ότι η Ομάδας σας θα συμμετέχει στα Πρωταθλήματα Υποδομής της οικείας Ε.Π.Σ. (έως 31.07.20).
8. Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν την ατομική κάρτα υγείας για τους ποδοσφαιριστές τους τις οποίες θα επιδεικνύουν στον Διαιτητή.
9. Βεβαίωση χορηγών:
Το κάθε σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην διοργανώτρια και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί την διαφήμιση στις στολές των ποδ/στών τους (έως 03.09.20 αρχικά, εκτός εάν προκύψει αργότερα νέος χορηγός).
10. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (έως 31.07.20).
11. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας το στείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου με επικυρωμένη την υπογραφή (έως 31.07.20).
12. Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας αποστείλει τις εν λόγω πράξεις, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από το κάθε Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου τους με επικυρωμένη την υπογραφή (έως 31.07.20).
Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις προθεσμίες που προαναφέρονται, δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση ή δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2020 - 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου