Σάββατο, Σεπτεμβρίου 29

Ε.Σ.Κ.Α.Η.: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΚΑΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2012 - 2013

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι οµάδες στην Α φάση θα χωριστούν ως εξής :
3 όµιλοι των έξι (6) οµάδων, και 2 οµίλους των τεσσάρων (4) οµάδων.
Οι οµάδες που συµµετέχουν θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί.
Στην Β φάση προκρίνονται από τους οµίλους των έξι οµάδων οι τρεις (3) πρώτοι κάθε οµίλου , και από τους οµίλους των τεσσάρων οµάδων οι δύο
(2) πρώτοι κάθε οµίλου. Συνολικά στην Β φάση συµµετέχουν 13 οµάδες , οι οποίες θα χωριστούν µετά από κλήρωση σε 2 οµίλους των 4 οµάδων και σε έναν όµιλο των 5 οµάδων .
Οι οµάδες θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί.


Στην Γ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ) φάση προκρίνονται οι 2 πρώτοι κάθε οµίλου.
Συνολικά συµµετέχουν 6 οµάδες . Οι οµάδες θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί. Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο πρώτος της βαθµολογίας της ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ, και λαµβάνει µέρος στην Προκριµατική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Παίδων
∆ύναται σε όλες τις κληρώσεις από την δεύτερη φάση και µετά να ισχύει η αξιολόγηση των οµάδων από την κατάταξη τους στους οµίλους της προηγούµενης φάσης.
ΑΡΘΡΟ 2ον : Γ Ε Ν Ι Κ Α
Για κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήµατος και δεν προβλέπεται από την παρούσα, θα αποφασίζει το ∆.Σ της Ε.Σ.Κ.Α-Η.
Σε αγώνα που υπάρχει απονοµή στον νικητή λόγω κατάκτησης του πρωταθλήµατος η παρουσία της ηττηµένης οµάδος , είναι υποχρεωτική µέχρι και την απονοµή τωνεπάθλων. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από
το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑ-Η. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου