Δευτέρα, Μαΐου 15

Στις 6 Ιουνίου η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

 

Αρ. Πρωτ. 234 Φ: 4                                      

Αργοστόλι, 12 Μαΐου 2023

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα Σωματεία της Δύναμής μας

Στις έδρες τους

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης»

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη

1.   Το Ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

2.   Το Ν. 4726/2020

3.   Το Ν. 4908/2022

4.   Το Καταστατικό της Ένωσης

5.   Το Καταστατικό της ΕΠΟ

6.   Την υπ’ αριθμ. 12/08.05.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΚΙ              

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28-6-2023 και ώρα 17:30’ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Α.Κ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α) Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με το Καταστατικό(άρθρο 36 παρ.1γ), της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

γ) Έκθεση και έγκριση Διοικητικού Απολογισμού πεπραγμένων Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

δ) Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού 2022.

ε) Έκθεση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2023.

στ) Συζήτηση και έγκριση προτάσεων που θα υποβληθούν από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και τα σωματεία.

ζ) Διαγραφή μελών – σωματείων και αναγνώριση νέου σωματείου.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή Τετάρτη 28-6-2023 και ώρα 18:30’ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση από έναν τακτικό αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, το οποίο εκπροσωπεί και είναι υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ. αυτού. Τυχόν προτάσεις προς συζήτηση πρέπει να κατατεθούν εγγράφως ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. το αργότερο έως 16/6/2023 και ώρα 13:00’ ώστε να τεθούν προς συζήτηση στο Δ.Σ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τεθούν προς συζήτηση.

Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίησή τους πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. το αργότερο προ τριών ημερών της ημέρας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όσα σωματεία πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Νόμου 4726/2020 και στο Καταστατικό της ΕΠΣΚΙ, έχουν διενεργήσει – όσα είχαν υποχρέωση- αρχαιρεσίες μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ή έχουν Διοίκηση που διορίστηκε από το Πρωτοδικείο και δεν έχουν οφειλές προς την Ε.Π.Ο, ή την Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Θ. ΒΑΛΣΑΜΗΣ            Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου