Δευτέρα, Μαΐου 2

Στις 15 Ιουνίου η Γ.Σ. και οι εκλογές της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

 Αρ. Πρωτ.197 Φ: 4
Αργοστόλιον, 01 Μαΐου  2022

ΠΡΟΣ

Όλα τα Σωματεία της Δύναμής μας

Στις έδρες τους

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης»

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη

1.   Το Ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

2.   Το Ν. 4726/2020

3.   Το Ν. 4908/2022

4.   Το Καταστατικό της Ένωσης

5.   Το Καταστατικό της ΕΠΟ

6.   Την υπ’ αριθμ. 5/30.4.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΚΙ                  

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15-6-2022 και ώρα 17:30’ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Α.Κ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α) Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 36 παρ.1γ), της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

γ) Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού

δ) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού

ε) Έκθεση οικονομικού απολογισμού 2021

στ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

ζ) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2021

η) Έκθεση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2022

θ) Τροποποίηση- Εναρμόνιση Καταστατικού βάσει Καταστατικού ΕΠΟ

ι) Εκλογή δυο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών

ια) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωματικών Μελών Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπή και Αναπληρωματικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή Τετάρτη 15-6-2022 στον ίδιο τόπο, ώρα 18:30’ και με τα ίδια θέματα.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα ξεκινήσουν με την εκλογή των δύο (2) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών και την ανάγνωση των πληρεξουσίων για την διαπίστωση της απαρτίας. Με την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ακολουθεί η εκλογή  δύο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρό της που θα είναι δικαστικός λειτουργός θα διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. δια αντιπροσώπου του. Ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.

Η υπόδειξη των υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία – μέλη εγγράφως μέχρι και την Δευτέρα 6/6/2022 και ώρα 14:00’ στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. (άρθρο 30 παρ. 3 Καταστατικού ΕΠΣΚΙ. Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 10/6/2022 και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο εκλογής.

Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίησή τους πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. το αργότερο προ τριών ημερών της ημέρας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 13/6/2022 και ώρα 14:00’. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όσα σωματεία πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Νόμο 4726/2020, έχουν διενεργήσει – όσα είχαν υποχρέωση- αρχαιρεσίες μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ή έχουν Διοίκηση που διορίστηκε από το Πρωτοδικείο και δεν έχουν οφειλές προς την Ε.Π.Ο, ή την Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας κατόχου δελτίου αθλητικής ιδιότητας  και ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη σωματείου εντός του προβλεπομένου χρόνου και των οποίων η εγγραφή δεν έχει έγκαιρα και έγκυρα κοινοποιηθεί στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ή διαιτητή εν ενεργεία ή μη,  ή προπονητή. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας

1.   Πρόταση - Βεβαίωση σωματείου, που έχει βάσει του Νόμου δικαίωμα ψήφου, ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν –εκλέγεσθαι.

2.   Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι  αποδέχεται την πρόταση του  σωματείου του και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και τους περιορισμούς του Ν. 2725/1999, ως ισχύει σήμερα

3.   Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου

4.   Βεβαίωση Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξής του για βία στα γήπεδα ή άλλο αθλητικό αδίκημα

5.   Φωτοτυπία Πιστοποιητικό Γραμματικών Γνώσεων

Στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. παρέχεται κάθε διευκρίνιση ή αναγκαία πληροφορία καθημερινά και ώρες λειτουργίας των Γραφείων.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΒΑΛΣΑΜΗΣ  Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου