Τετάρτη, Φεβρουαρίου 18

Την Κυριακή 10 Μαίου ξεκινούν τα μπαράζ Γ' Εθνικής - Αναλυτικά η προκήρυξη


Την Κυριακή 10 Μαΐου σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Π.Ο. θα ξεκινήσουν τα Μπαράζ των πρωταθλητριών ομάδων των Ενώσεων για άνοδο στην Γ’ Εθνική.
Σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη οι Ενώσεις της χώρας είναι υποχρεωμένες μέχρι 27 Απριλίου 2015 να έχουν δηλώσει τον πρωταθλητή τους.
Η κλήρωση των αγώνων θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Π.Ο. στου Γουδή την Πέμπτη 2 Απριλίου ώρα 11:00 και η έναρξη των αγώνων όπως προαναφέραμε στις 10 Μαΐου, ημέρα Κυριακή και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 31 Μαΐου.
Οι ομάδες θα συγκροτήσουν συνολικά (14) δεκατέσσαρους ομίλους και ο πρωταθλητής κάθε ομίλου θα παίρνει το εισιτήριο ανόδου στην Γ΄ Εθνική.
Καμία άλλη ομάδα δεν έχει δικαίωμα ανόδου έστω και αν οι πρωταθλήτριες ομάδες δεν δηλώσουν συμμετοχή.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής των μπαράζ
1η  αγωνιστική Κυριακή 10/05/15
2η  αγωνιστική Τετάρτη 13/05/15
3η   αγωνιστική Κυριακή 17/05/15
4η   αγωνιστική Τετάρτη 20/05/15
5η   αγωνιστική Κυριακή 24/05/15

6η   αγωνιστική Κυριακή 31/05/15
Αποτέλεσμα εικόνας για επο
Αναλυτικά η Προκήρυξη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη :
α. Το Καταστατικό της
β. Τις διατάξεις των Κανονισμών
γ. Την από 12.02.2015/ Νο 38 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο..

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Το Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον προβιβασμό  στην Γ΄ Εθνική για την αγωνιστική περίοδο 2015 – 2016.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δεκατέσσερις (14) Ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων ο καθένας.
Άρθρο 1: Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. Των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα,
γ. Των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα, που τυχόν δεν προβλέπονται από την παρούσα.
Άρθρο 2: Έννοια προκήρυξης / Διεξαγωγή
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως Διοργανώτριας, και των Ομάδων, που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ.
Με την αποδοχή της προκήρυξης ( δια της Δήλωσης συμμετοχής) συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του ΚΑΠ).
Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
Την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής έχει η Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Ο. (εφεξής «η Επιτροπή»).
Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής
α. Για να συμμετάσχουν οι Πρωταθλήτριες Ομάδες των Ε.Π.Σ. στους αγώνες κατάταξης θα πρέπει οι οικείες Ε.Π.Σ. να γνωρίσουν στην Ε.Π.Ο., εγγράφως, τους Πρωταθλητές τους μέχρι την 27-04-2015 ημέρα Δευτέρα.
β. Οι Ε.Π.Σ., επίσης, θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Π.Ο., συνημμένα με το έγγραφο της υπόδειξης του Πρωταθλητή, τη Δήλωση Συμμετοχής και την Κατάσταση Υγείας πρωτότυπη, συμπληρωμένα υποχρεωτικά από τις Ομάδες καθώς και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν από την Διοργανώτρια. Τα έντυπα θα τους σταλούν με φροντίδα της Ε.Π.Ο
γ. Με την παραπάνω Δήλωση Συμμετοχής οι ομάδες αποδέχονται, χωρίς επιφυλάξεις, τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., τους όρους της Προκήρυξης και  της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου, διαφορετικά αποκλείονται από τους ανωτέρω αγώνες, με απόφαση της «Επιτροπής».
δ. Οι ομάδες  στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρουν, υποχρεωτικά πριν την έναρξη των αγώνων, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ που ανήκουν, τον αριθμό ΦΑΞ και το e-mail του Σωματείου ή επίσημου εκπροσώπου του Σωματείου καθώς επίσης και τα τηλέφωνα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ -, τηλεφώνου -, ή e-mail υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο. εγγράφως, προκειμένου να τους αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία.
Δήλωση συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνονται τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή.
ε. Ταυτόχρονα με την Δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη οφειλής τους, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν, άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
στ. Επίσης μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (Άρθρο 2, παρ. 3Α , εδ. Ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Άρθρο 4: Ημερομηνία Έναρξης /Αγωνιστικό Πρόγραμμα/ Κλήρωση
Η κλήρωση θα γίνει δημόσια στις 02.04.15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. (Πάρκο Γουδή). Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά – Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται για τις 10-05-2015 ημέρα Κυριακή.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του έχει ως εξής:
αγωνιστική Κυριακή 10/05/15
αγωνιστική Τετάρτη 13/05/15
αγωνιστική Κυριακή 17/05/15
αγωνιστική Τετάρτη 20/05/15
αγωνιστική Κυριακή 24/05/15
αγωνιστική Κυριακή 31/05/15
εκτός εάν προκύψουν ισοβαθμίες και μετά την ισχύ του άρθρου 20 παρ. 5 και 6, όπου η Επιτροπή θα ορίσει τις ημερομηνίες των αγώνων κατάταξης άρθρο 20 παρ. 8.
Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα διαιτητικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια διαιτητικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 , τότε, με απόφαση
του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των ΕΠΣ για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική κατηγορία, θα της επιβάλλονται οι ποινές των Κανονισμών και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη
Άρθρο 6: Γήπεδα
α.  Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό – συνθετικό), με υποχρέωση των Σωματείων να προσκομίσουν το παραχωρητήριο από τον αρμόδιο φορέα που ανήκει, την άδεια λειτουργίας του γηπέδου από την κατά τόπους αρμόδια περιφέρεια και την άδεια τέλεσης αγώνα. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο γήπεδο, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό στους αγώνες.
Σε περίπτωση που το γήπεδο – έδρα κάποιου Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια των αγώνων, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, κατόπιν υποδείξεως του Σωματείου, εφόσον πληρεί τους όρους της Διοργάνωσης, και βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας Ε.Π.Σ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα αποφασίζει η Επιτροπή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή
και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του.
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή  ώρας, ημέρας και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και δύο (2) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.
Άρθρο 7: Προπονητές
Όλα τα Σωματεία, που μετέχουν στους αγώνες, υποχρεούνται να έχουν Προπονητή, ο οποίος θα φέρει το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή από την οικεία Ε.Π.Σ. φωτοτυπία του οποίου θα πρέπει να αποσταλεί υποχρεωτικά στη Ε.Π.Ο. μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής.
Άρθρο 8: Επαναληπτικοί Αγώνες
Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται ή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο αυτό γήπεδο, αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την συνήθη ώρα που διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστική ημέρας.
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή διακοπής Αγώνα, λόγο καιρικών συνθηκών ο Διαιτητής υποχρεούται, πριν το κλείσιμο του φύλου αγώνα, να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. για οδηγίες.
Άρθρο 9: Παρατηρητές / Διαιτητές
Οι Παρατηρητές Αγώνα θα ορίζονται από την Επιτροπή και θα προέρχονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο, με εξαίρεση τον 14ο Όμιλο.
Οι Διαιτητές και οι Παρατηρητές Διαιτησίας θα προέρχονται από Ε.Π.Σ. εκτός αυτών που συμμετέχουν στον κάθε Όμιλο, με εξαίρεση τους αγώνες του 14ο Όμιλου.
Άρθρο 10: Ποδοσφαιριστές
α. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων ( Δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και Κατάσταση Υγείας).
Οι καταστάσεις υγείας συμπληρώνονται από τις ομάδες πρωτότυπα εις διπλούν, με υποχρέωσή να αποστείλουν τη μία πρωτότυπη κατάσταση υγείας στην Ε.Π.Ο. πριν την έναρξη των αγώνων, ώστε να εφοδιασθούν με την βεβαίωση της Ε.Π.Ο.. Η βεβαίωση μαζί με την πρωτότυπη Κατάσταση, που έχει κρατήσει το σωματείο, θα παρουσιάζονται στον Διαιτητή.
β. Για τη συμμετοχή κοινοτικών και αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στους αγώνες ισχύει το άρθρο 19 παρ. 3 γ – δ. του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών.
γ. Όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στους αγώνες δεν θα υπάρχει.
Άρθρο 11: Ενστάσεις
Επιτρέπεται να υποβάλλονται, μόνο από τις διαγωνιζόμενες Ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π. Σημειώνουμε, ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδαφ. γ, δ, ε, ζ και ή, που αποστέλλονται στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή ή με courier μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα που έγινε ο αγώνας,(η οποία και δεν υπολογίζεται), διαβιβάζονται προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ., εντός της παραπάνω προθεσμίας. Οι καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ.8 του Κ.Α.Π. προθεσμίες.
Επίσης να διαβιβάζονται προς την Διοργανώτρια υποχρεωτικά μέσω ΦΑΞ, τόσο η καταγγελία, όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου, για την αντίστοιχη ένσταση, παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Παράβολα:  α) για την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο. 500 ευρώ.
β) για την Επιτροπή Εφέσεων Ε.Π.Ο. 300 ευρώ.
Άρθρο 12: Ιατρός Αγώνα
Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός ορίζεται με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας και πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα).
Σε περίπτωση μη παρουσίας του γιατρού αγώνα, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου Ομάδας. Εάν ο αγώνας διεξαχθεί, ο μεν Διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή πεντακόσιων (500) ευρώ. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει στη διάθεση των διαγωνιζόμενων ομάδων μέσα πρώτων βοηθειών.
Άρθρο 13: Οικονομικά θέματα / Εισιτήρια
Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποίαν και συμπληρώνουν.
Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στην ομάδα που είναι γηπεδούχος. Οι τιμές των εισιτηρίων θα κυμανθούν βάσει του άρθρου 3 της Οικονομικής εγκυκλίου περιόδου 2014 – 2015.
Οι παραγγελίες για τον αριθμό των εισιτηρίων θα γίνονται απευθείας από τα Σωματεία στον τυπογράφο Κο Κατσαμάκη Απόστολο , τηλ.: 23960.22896 / κιν: 6944. 333236 και FAX: 23960. 23423
Άρθρο 14: Προβιβασμός
Ο προβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Μετά την τελική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων  στους 14 Ομίλους, οι Ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση κάθε Ομίλου, θα προβιβαστούν στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2015 – 2016.
Εάν, ομάδα, που θα καταλάβει την πρώτη θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου, δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής περιόδου 2015 – 2016, οι ομάδες που θα καταλάβουν την δεύτερη, την τρίτη η την τέταρτη θέση στην τελική βαθμολογία κατάταξης του Ομίλου, δεν  προβιβάζονται σε καμία περίπτωση στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία στη θέση της πρώτης.
Άρθρο 15: Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα βάσει της Προκήρυξης και με την Δήλωση συμμετοχής των Ομάδων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., η οποία τα παραχωρεί στις κατά τα τόπους Ενώσεις – Μέλη της, σύμφωνα με τις πάγιες αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Π.Ο.

Άρθρο 16: Τελική Διάταξη:
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των Κανονισμών, θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιό της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του Καταστατικού και των Κανονισμών της  και του ορθού και του δίκαιου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου